Untuk makluman pengguna, cukai output adalah cukai yang dikenakan kepada pelanggan. Jadi, cukai output seharusnya berada pada bahagian kredit. Manakala cukai input adalah cukai yang di caj sekiranya membeli barangan daripada pembekal. Cukai input seharusnya berada pada bahagian debit.