Perakaunan

Bagaimana untuk import invois dalam Accounting?
Anda boleh mengimport invois yang dijana dalam modul CRM dengan ke Accounting > Transaction > Import from other module > CRM invoices. Kemudian,...
Fri, 16 Nov, 2018 at 9:53 AM
Bagaimana unutk import resit dalam Accounting?
Anda boleh mengimport resit yang dijana dalam modul CRM dengan ke Accounting > Transaction > Import from other module > CRM receipts. Kemudian, ...
Fri, 16 Nov, 2018 at 9:54 AM
Bagaimana untuk import tuntutan (claims) dalam Accounting?
Anda boleh mengimport claims yang dijana dalam modul Finance dengan ke Accounting > Transaction > Import from other module > Finance Claims. Kem...
Fri, 16 Nov, 2018 at 9:55 AM
Bagaimana untuk import baucer bayaran (payment voucher) dalam Accounting?
Anda boleh mengimport baucer bayaran yang dijana dalam modul Finance dengan ke Accounting > Transaction > Import from other module > Finance pay...
Fri, 16 Nov, 2018 at 9:56 AM
Bagaimana cara untuk import baucer tunai (petty cash voucher) dalam Accounting?
Anda boleh mengimport baucer tunai yang dijana dalam modul Finance dengan ke Accounting > Transaction > Import from other module > Finance Petty...
Fri, 16 Nov, 2018 at 9:57 AM
Bagaimana untuk menjana laporan Profit & Loss dalam Accounting?
Laporan Profit and Loss (Penyata Untung Rugi) adalah untuk melihat status keuntungan atau kerugian semasa syarikat secara tahunan atau bulanan. Item ya...
Fri, 16 Nov, 2018 at 9:58 AM
Bagaimana untuk menjana laporan Balance Sheet dalam Accounting?
Balance Sheet (Kunci Kira-kira) adalah ringkasan harta yang dimiliki dan hutang yang ditanggung oleh organisasi. Item yang terdapat dalam Kunci Kira-Kira...
Fri, 16 Nov, 2018 at 10:09 AM
Bagaimana untuk menjana laporan trial balance dalam Accounting?
Dalam submodul Reports, anda boleh menjana laporan Trial Balance untuk Overall (gabungan semua lokasi) and Individual (satu lokasi sahaja). Admin for loc...
Fri, 16 Nov, 2018 at 10:43 AM
Bagaimana untuk menjana laporan aliran tunai (cash flow) dalam Accounting?
Dalam submodul Reports, anda boleh menjana laporan aliran tunai (cash flow) untuk Overall (gabungan semua lokasi) and Individual (satu lokasi sahaja). Ad...
Fri, 16 Nov, 2018 at 10:44 AM
Bagaimana untuk menjana laporan lejer am (general ledger) dalam Accounting?
Dalam submodul Reports, anda boleh menjana laporan lejar am untuk Overall (gabungan semua lokasi) and Individual (satu lokasi sahaja). Admin for location...
Fri, 16 Nov, 2018 at 10:45 AM